Biểu tượng các lệnh tắt trên Menu Ribbon của phần mềm Dự toán GXD

Biểu tượng lệnh tắt trên Menu

Biểu tượng lệnh tắt trên Menu

Ý nghĩa của từng biểu tượng:

About The Author