• Dự toán tiếng anh
  • Video học dự toán
  • Đọc bản vẽ bóc khối lượng

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định số 10 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị định...

Read More
Loading