Một số thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành về bảng tiên lượng BOQ

Một số thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành về bảng tiên lượng BOQ

Một số thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành về bảng tiên lượng BOQ

Mời các bạn kỹ sư dự toán và Kỹ sư QS GXD học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành và cách đọc hiểu, dịch, diễn đạt nhé. Bạn nên học luôn cả câu để năng suất và có ngữ cảnh.

I. VĂN BẢN GỐC

Basic Things you should know about bill of quantity (BOQ) !!

Một số điều cơ bản bạn nên biết về Bảng Khối lượng (BOQ) !!

BOQ shall be used in every phase (pre-contract & post-contract) of the project but need of BOQ differs based on different contract agreements & project.
BOQ có thể được sử dụng ở mọi giai đoạn của dự án (trước và sau khi ký hợp đồng). Nhưng yêu cầu về BOQ là khác nhau tuỳ thuộc vào thoả thuận hợp đồng và dự án cụ thể.

The major usages are listed below.
Vai trò, tác dụng chính của BOQ được liệt kê dưới đây.

It provides basic idea of the project by giving the quantities to tenderers.
BOQ cung cấp các nội dung công việc cơ bản của dự án cho nhà thầu qua các khối lượng tương ứng.

It defines the of extent the work. (But it should be identified in line with drawings & specification as well).
Nó xác định phạm vi công việc. (Tất nhiên, BOQ xác định phạm vi công việc phải đi cùng với bản vẽ và chỉ dẫn kỹ thuật tương ứng).

It gives estimated or anticipated contract sum. (very important to client)
BOQ giúp dự toán và lường trước giá trị hợp đồng. (rất quan trọng với khách hàng – Chủ đầu tư).

It provides a basis for valuation of variation. (Variation is to be discussed in detail).
Nó cung cấp nền tảng cho việc đánh giá sự biến động, lường trước sự biến động về chi phí. (Biến động sẽ được thảo luận – thoả thuận chi tiết – liên quan đến dự phòng, tính giá cao hay thấp).

II. BÀI DỊCH THAM KHẢO

Một số điều cơ bản bạn nên biết về Bảng Khối lượng (BOQ) !!

BOQ có thể được sử dụng ở mọi giai đoạn của dự án (trước và sau khi ký hợp đồng). Nhưng yêu cầu về BOQ là khác nhau tuỳ thuộc vào thoả thuận hợp đồng và dự án cụ thể.

Vai trò, tác dụng chính của BOQ được liệt kê dưới đây.

BOQ cung cấp các nội dung công việc cơ bản của dự án cho nhà thầu qua các khối lượng tương ứng.

Nó xác định phạm vi công việc. (Tất nhiên, BOQ xác định phạm vi công việc phải đi cùng với bản vẽ và chỉ dẫn kỹ thuật tương ứng).

BOQ giúp dự toán và lường trước giá trị hợp đồng. (rất quan trọng với khách hàng – Chủ đầu tư).

Nó cung cấp nền tảng cho việc đánh giá sự biến động, lường trước sự biến động về chi phí. (Biến động sẽ được thảo luận – thoả thuận chi tiết – liên quan đến dự phòng, tính giá cao hay thấp).

III. VOCABULARY (Từ vựng):

Bill of quantity (BOQ): Bảng danh mục các công việc, khối lượng tương ứng được kỹ sư QS lập.

Phase (n): Giai đoạn

Contract (n): hợp đồng

Pre-contract & post-contract: Trước và sau khi ký hợp đồng

Differ (v): Khác nhau

Different (adj): Khác nhau

Contract agreements: Thỏa thuận hợp đồng, thỏa thuận trong hợp đồng, thỏa thuận của hợp đồng

Different contract agreements & project: Dự án và thỏa thuận hợp đồng khác nhau. Nhưng ở đây dịch là “dự án và thỏa thuận hợp đồng cụ thể” vẫn đồng nghĩa là khác nhau, nhưng chuyên ngành diễn đạt như vậy phù hợp hơn.

Define (v): xác định, định nghĩa

Extent (n): mức độ rộng, phạm vi

Anticipated (v): Lường trước, dự liệu

Client (n): Chủ đầu tư (phổ biến trong ngành xây dựng Việt Nam từ này để chỉ khách hàng – người mua công trình, phân biệt với nhà thầu người bán công trình)

Variation (n): biến đổi, biến động

Discuss (v): Thảo luận

Detail (n): Chi tiết, tỉ mỉ

IV. TRÌNH BÀY SONG NGỮ

Basic Things you should know about bill of quantity (BOQ) !!

Một số điều cơ bản bạn nên biết về Bảng Khối lượng (BOQ) !!

BOQ shall be used in every phase (pre-contract & post-contract) of the project but need of BOQ differs based on different contract agreements & project.
BOQ có thể được sử dụng ở mọi giai đoạn của dự án (trước và sau khi ký hợp đồng). Nhưng yêu cầu về BOQ là khác nhau tuỳ thuộc vào thoả thuận hợp đồng và dự án cụ thể.

The major usages are listed below.
Vai trò, tác dụng chính của BOQ được liệt kê dưới đây.

It provides basic idea of the project by giving the quantities to tenderers.
BOQ cung cấp các nội dung công việc cơ bản của dự án cho nhà thầu qua các khối lượng tương ứng.

It defines the of extent the work. (But it should be identified in line with drawings & specification as well).
Nó xác định phạm vi công việc. (Tất nhiên, BOQ xác định phạm vi công việc phải đi cùng với bản vẽ và chỉ dẫn kỹ thuật tương ứng).

It gives estimated or anticipated contract sum. (very important to client)
BOQ giúp dự toán và lường trước giá trị hợp đồng. (rất quan trọng với khách hàng – Chủ đầu tư).

It provides a basis for valuation of variation. (Variation is to be discussed in detail).
Nó cung cấp nền tảng cho việc đánh giá sự biến động, lường trước sự biến động về chi phí. (Biến động sẽ được thảo luận – thoả thuận chi tiết – liên quan đến dự phòng, tính giá cao hay thấp).

Bonus: Bạn đã biết sự khác nhau giữa Bill of Quantity và Cost Estimate chưa? Tham khảo sơ đồ sau nhé, GXD có bài viết về vấn đề này trên trang, các bạn tìm đọc.

Construction cost estimate bill of quantities

Construction Cost estimate & Bill of quantities

About The Author