Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định số 10 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi tắt là dự án PPP), gồm: sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng; định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng; quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế; thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã được ký kết; quy định tại Nghị định này và pháp luật về quản lý sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP.

2. Các tổ chức, cá nhân tham khảo các quy định tại Nghị định này để quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án ngoài quy định tại khoản 1 Điều này.

Mỗi lần có Nghị định mới bên Công ty Giá Xây Dựng lại phải nghiên cứu Cập nhật thuật toán phần mềm Dự toán GXD, soạn lại các giáo trình (cập nhật các cơ sở pháp lý, viết lại những thay đổi), quay các video bài giảng thay thế trên https://gxd.vn, viết lại các bài trên website công ty như: https://gxd.vn, https://dutoanduthau.com, tổ chức tập huấn cho anh/em cán bộ công nhân viên và giảng viên… rất vất vả và nhiều việc phải làm. Anh/chị/em xây dựng cả nước làm dự án thì chắc còn mệt nữa.

Nhưng chúng ta cùng hi vọng mỗi lần thay đổi là 1 lần đất nước có tiến triển. Đây cũng là cơ hội cho anh/em kỹ sư mới học hỏi (đọc tìm hiểu sự đổi khác là cách học về quản lý chi phí đầu tư xây dựng rất nhanh).

Link tải: Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 (file pdf, nguồn luatvietnam.vn)

About The Author