Hệ số điều chỉnh chi phí quản lý dự án khi nào là 1 khi nào là 0,8

Hệ số điều chỉnh chi phí quản lý dự án khi nào là 1 khi nào là 0,8

Trong các văn bản hướng dẫn trước đây của Bộ Xây dựng, chỉ đề cập đến chi phí Quản lý dự án của Ban quản lý dự án chuyên ngành không nhân hệ số 0,8, nên các đơn vị vẫn thắc mắc liệu chi phí của Ban quản lý dự án khu vực có nhân 0,8 hay không?
Trong văn bản số 124/BXD-KTXD đã giải đáp đầy đủ: Ban quản lý dự án (chuyên ngành, khu vực) thực hiện quản lý dự án thì chi phí quản lý dự án có hệ số điều chỉnh là 1,0.
Việc áp dụng định mức chi phí quản lý dự án cho Ban quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại văn bản số 5648/BXD-KTXD ngày 25/11/2020. Trường hợp Ban quản lý dự án khu vực thực hiện quản lý dự án theo hình thức quy định tại khoản 1, Điều 62, Luật Xây dựng, Điều 17 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và khoản 7, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP thì chi phí quản lý dự án được áp dụng hệ số 1,0 như nội dung hướng dẫn tại văn bản nêu trên.
Hướng dẫn định mức chi phí quản lý dự án

Văn bản số 124/BXD-KTXD hướng dẫn áp dụng hệ số điều chỉnh chi phí quản lý dự án

About The Author