Chi phí lập phương án khảo sát và báo cáo khảo sát Bộ Xây dựng có nhầm lẫn

Chi phí lập phương án khảo sát và báo cáo khảo sát

Bài đăng ngày 21/04/2020 trên baochinhphu.vn, chết thật Bộ Xây dựng không ra đính chính thế này thì khổ dân dự toán quá. Anh/em sử dụng phần mềm Dự toán GXD chủ động điều chỉnh công thức ở bảng tổng hợp nói trên theo giải đáp này của Bộ Xây dựng nhé.

(Chinhphu.vn) – Chi phí phục vụ công tác khảo sát xây dựng được xác định bằng tỷ lệ phần trăm chi phí trực tiếp cộng với chi phí gián tiếp.

Ông Tạ Kim Quảng Trưởng (Trà Vinh) phản ánh, theo Phụ lục 9 (Phương pháp xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng) ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng:

1.2.4. Chi phí khác phục vụ công tác khảo sát xây dựng (Cpvks):

a) Chi phí khác phục vụ công tác khảo sát xây dựng bao gồm chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát, lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng được xác định bằng tỷ lệ (%) trên tổng chi phí trực tiếp (T), cụ thể tại Bảng 9.2:

Tổng chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp (tỷ đồng)

≤ 2​
> 2​
1. Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng (%)
2​
1,5​
2. Lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng (%)
3​
2,5​

Ông Trưởng hỏi, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng = 2% tổng chi phí trực tiếp hay = 2% tổng chi phí trực tiếp cộng với chi phí gián tiếp?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Trong quá trình phát hành văn bản có sự nhầm lẫn, Bộ Xây dựng trân trọng ý kiến của ông Tạ Kim Quang Trưởng và Bộ sẽ đính chính nội dung này. Vì vậy tại điểm 1.2.4 khoản 1.2, Mục 1, Phụ lục số 9 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thì chi phí phục vụ công tác khảo sát xây dựng được xác định bằng tỷ lệ phần trăm chi phí trực tiếp cộng với chi phí gián tiếp.

Chinhphu.vn

Hướng dẫn xác định chi phí phục vụ công tác khảo sát xây dựng trong Thông tư số 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng như sau (ban đầu tưởng Bộ soạn thừa chữ Tổng theo bài trên thì thiếu chữ chi phí gián tiếp)::

Hướng dẫn xác định chi phí phục vụ công tác khảo sát xây dựng

Hướng dẫn xác định chi phí phục vụ công tác khảo sát xây dựng

Chi phí lập phương án khảo sát và báo cáo khảo sát

Chi phí lập phương án khảo sát và báo cáo khảo sát

About The Author