Tải tập 3 Các bài tập thực hành Lập Dự toán công trình sử dụng Dự toán GXD

Tải tập 3 Các bài tập thực hành Lập Dự toán công trình sử dụng Dự toán GXD

Gửi tặng các bạn Giáo trình gồm 142 trang, 8 bài tập. Các bài tập thực hành tập trung vào lập Dự toán công trình.

Các bài tập thực hành cách xác định:

  • Chi phí QLDA, chi phí Tư vấn, chi phí Khác, chi phí Dự phòng (theo quý, theo năm – cách tra áp dụng chỉ số giá).
  • Giá vật liệu hiện trường, giá ca máy, lập dự toán nhiều hạng mục, lập giá thầu, xác định số liệu điều chỉnh giá hợp đồng…

DANH MỤC GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH

LỜI NÓI ĐẦU

CÁCH SỬ DỤNG TÀI LIỆU

MỤC LỤC

BÀI TẬP THỰC HÀNH

I. BÀI TẬP 1. XÁC ĐỊNH CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN, CHI PHÍ TƯ VẤN, CHI PHÍ KHÁC, CHI PHÍ DỰ PHÒNG

1. Xác định chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn theo định mức tỷ lệ
2. Xác định chi phí khác trong dự toán công trình (Gk)
3. Xác định chi phí dự phòng (Gdp)

II. BÀI TẬP 2. LÀM CÔNG TÁC VẬN DỤNG, TẠM TÍNH

1. Đặt vấn đề
2. Xử lý công tác tạm tính với phần mềm Dự toán GXD

III. BÀI TẬP 3. DÙNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG, CHI PHÍ MÁY THI CÔNG TRONG DỰ TOÁN

1. Lập dự toán sử dụng bộ đơn giá theo quyết định số 5481/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của UBND Thành phố Hà Nội (CSV Hanoi2011)
2. Lập dự toán sử dụng đơn giá theo Quyết định số 5481/QĐ-UBND năm 2011, Quyết định số 6168/QĐ-UBND năm 2012, Quyết định số 462/QQD-UBND năm 2014 của UBND thành phố Hà Nội

IV. BÀI TẬP 4. LẬP DỰ TOÁN NHIỀU HẠNG MỤC

1. Đề bài:
2. Thực hiện:

V. BÀI TẬP 5. TÍNH GIÁ VẬT LIỆU HIỆN TRƯỜNG, LẬP GIÁ DỰ THẦU ĐỂ ĐẤU THẦU

1. Đề bài:
2. Thực hiện:

VI. BÀI TẬP 6. XÁC ĐỊNH, BÙ/TRỪ, ĐIỀU CHỈNH GIÁ CA MÁY, GIÁ NHÂN CÔNG

1. Nguyên tắc bù Giá ca máy
2. Xác định giá nhân công điều chỉnh

VII. BÀI TẬP 7. XÁC ĐỊNH SỐ LIỆU DÙNG CHO THỎA THUẬN HỢP ĐỒNG, ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG

1. Đặt vấn đề
2. Tìm hiểu phương pháp sử dụng hệ số điều chỉnh giá hợp đồng
3. Đề bài:
4. Thực hiện

VIII. BÀI TẬP 8. COPY DỮ LIỆU ĐỂ THẨM ĐỊNH TRÊN PHẦN MỀM GXD

1. Lấy dữ liệu từ các phần mềm khác
2. Tính toán lại diễn giải
3. Tra lại toàn bộ đơn giá (Thẩm tra đơn giá)
4. Đề bài
5. Thực hiện

TÀI LIỆU THAM KHẢO
CÁC BẠN TÌM ĐỌC
LỜI NHẮN

Bạn kích vào ảnh sau để tải giáo trình:

Tập 3 Các bài tập thực hành Lập Dự toán công trình sử dụng Dự toán GXD

Tập 3 Các bài tập thực hành Lập Dự toán công trình sử dụng Dự toán GXD

Các bạn lưu ý:  Đây là giáo trình làm theo văn bản, chính sách cũ chưa cập nhật các chế độ, chính sách thay đổi.

About The Author