Xác định chi phí quản lý dự án chi phí tư vấn và chi phí khác trong Dự toán GXD

Xác định chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn và chi phí khác trong dự toán công trình
  • Chi phí quản lý dự án (Gqlda) trong dự toán xây dựng công trình được xác định bằng định mức tỷ lệ % nhân với tổng giá trị Chi phí xây dựng và Chi phí thiết bị (Gtb). Cũng có trường hợp chi phí quản lý dự án được lập bằng dự toán, nhưng ít công trình cần phải làm như này, bởi chi phí Quản lý dự án theo tỷ lệ % là đã đủ chi phí để chi tiêu cho công việc QLDA rồi.
  • Công thức: Gqlda = ĐMTL % x (Gxd + Gtb). Trong đó ĐMTL % là định mức tỷ lệ % nội suy theo Quyết định số 79/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng, Gxd và Gtb là chi phí xây dựng và chi phí thiết bị được xác định bằng cách lập dự toán.
  • Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng công trình, thường gọi là Chi phí tư vấn (Gtv) được xác định bằng định mức tỷ lệ hoặc dự toán chi tiết (thường gọi là dự toán tháng người, dự toán manmonths, man-month). Công thức và định mức tỷ lệ % xác định chi phí tư vấn cũng hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng.
Mời các bạn tham khảo video bài giảng do Thầy Nguyễn Thế Anh và các cộng sự thực hiện sẽ dễ hiểu và hiểu rõ hơn. Bạn sẽ thấy vì sao khi học dự toán thì thực hành phần mềm Dự toán GXD sẽ dễ hiểu hơn nhiều. Chi tiết thực hành tính toán: Chi phí Quản lý dự án và Chi phí Lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật BCKTKT. Theo Quyết định số 79/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí Quản lý dự án và Chi phí tư vấn.

About The Author