Menu Thẩm tra / Thẩm định của phần mềm Dự toán GXD

Menu thẩm tra, thẩm định

Menu thẩm tra, thẩm định

1.  Lệnh thẩm tra toàn bộ Lệnh này hoạt động tại các sheet Tong hop kinh phi, THCP xay dung, Du toan XD, Don gia XD, TH vat tu XD, THCP Thiet bi, CP mua sam, THCP Lap dat, Du toan LD, Don gia LD, TH vat tu LD. Khi sử dụng lệnh này các bảng tính tại các sheet kể trên sẽ tự động được copy sang bên cạnh để tạo ra một bảng gốc để so sánh với bảng sau khi được thẩm tra/ thẩm định. Bằng nghiệp vụ chuyên môn, cán bộ phụ trách thẩm tra/ thẩm định sẽ chỉ ra những điểm chưa phù hợp trên bảng dự toán có thể là diễn giải khối lượng chưa chính xác, mã hiệu đơn giá áp dụng chưa phù hợp. Trên bảng THCP xây dựng, THCP lắp đặt có thể là các hệ số điều chỉnh, định mức tỷ lệ chưa chính xác. Bảng CP mua sắm có thể là các thiết bị thừa thiếu, giá chưa đúng. Hoặc bảng Tổng hợp kinh phí có thể là các định mức tỷ lệ chi phí Quản lý dự án, chi phí tư vấn chưa đúng, các khoản mục chi phí khác cần thay đổi… Tất cả những thay đổi này cán bộ thẩm tra sẽ sửa trực tiếp trên file dự toán đang thẩm tra, và trên phần mềm Dự toán GXD ngay lập tức sẽ đưa ra các gợi ý chênh lệch. Những gợi ý này sẽ được tổng hợp lại và đưa ra thành các Nguyên nhân khiến tăng, giảm giá trị dự toán ở trong Báo cáo thẩm tra dự toán khi dùng lệnh Xuất báo cáo. 2.  Lệnh kiểm tra lại bảng đơn giá, kiểm tra bảng tổng hợp vật tư Lệnh này hoạt động trên sheet Don gia XD, Don gia LD. Khi chạy lệnh này phần mềm sẽ so sánh dữ liệu định mức, mã vật tư, tên vật tư, đơn vị tính, các công thức tính toán, số lượng vật tư có thêm bớt hay không. Những sai khác sẽ xuất hiện ở mục chú thích giúp cán bộ thẩm tra, thẩm định dễ dàng phát hiện ra. 3.  Lệnh Xuất báo cáo Sau đảm bảo tất cả các bảng tính đã được kiểm tra, chỉ cần dùng lệnh này để xuất ra báo cáo thẩm tra, thẩm định dự toán.

About The Author